Verkiezingsprogramma

Bekijk het Verkiezingsprogramma van VDG voor 2022 – 2026

De Kracht van Lokaal: doorgaan en nieuwe ambities

De komende jaren willen we graag door op de ingeslagen weg. Oss krijgt steeds meer smoel.We willen grote projecten in de stad realiseren. Maar zonder de dorpen, stadjes en kleine kernen te vergeten. Wat willen we de komende jaren bereiken?

1. Bouwen! Oss-West, Belastingkantoor, Raadhuislaan-Zuid, Euterpelaan, Fratershof
2. Bouwen! Grootschalig in Geffen en Ravenstein, en naar vraag in overige dorpen en kernen
3. Leefbaarheid! Wijk- en dorpshuizen voor Ussen, Herpen, Macharen en Ravenstein
4. Recreatie! Een nieuw Golfbad, Geffense Plas 2.0 en een vernieuwing van de Lithse Ham
5. Bereikbaarheid! Goede fietsverbindingen, en randwegen Oss-Noord en Oss-West
6. Spoorplannen! Nu sparen voor een verdiept spoor of meerdere tunnels
7. Samen! We geven extra aandacht en ondersteuning aan verenigingen en vrijwilligers
8. Cultuur! Een nieuwe Lievekamp, verbeterde Groene Engel, aanpassingen Museum Jan Cunen
9. Doorgaan! Met de goede basis die er ligt op het gebied van economie, zorg en welzijn,
armoedebeleid, erfgoed aanpak, koers Stadshart.
10. Afronden! De bestaande plannen voor ontmoeten en sport in Neerloon, Overlangel en Keent,
een crematorium in Oss, een veilig fietspad langs de Kennedybaan, centrumplan Geffen,
onderwijs voor Megen/ Haren/ Macharen, fusie voetbal- en tennis in Herpen
11. Benaderbaar! Alle VDG’ers, wethouders, raadsleden, burgerleden zijn toegankelijk, goed te
bereiken en horen graag uw verhaal.
12. Gezonde financiën! Lage lastendruk, sluitende begrotingen, gezond huishoudboekje

Onze speerpunten voor Oss

Woningbouw

· Bouwen Bouwen Bouwen! Plannen verder uitwerken en starten met de woningbouw in o.a. Oss-West

· Bouwen naar vraag, zodat o.a. onze jongeren in Oss kunnen blijven wonen

· Extra aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten en dak- en thuislozen, gehandicapten en mensen die psychische zorg nodig hebben

Leefbaarheid

· Buurt- en wijkhuizen moeten ervoor zorgen dat onze inwoners zich daar welkom voelen

· Mogelijkheden voor jong en oud om in de wijken buiten te kunnen sporten

· Al onze vrijwilligers ondersteunen door bijvoorbeeld een goed functionerend vrijwilligerssteunpunt

Stadscentrum

· Evenementen zoals de kermis en carnaval moeten mogelijk blijven in het centrum

· Meer openbare toiletten

· Een gedeelte van het TBL-terrein openbaar en parkachtig maken

Natuur & recreatie

· Laten zien dat we trots zijn op ons gebied, zodat er meer mensen Oss komen bezoeken

· Bomen en planten in de wijken en in het centrum vinden wij belangrijk

· Een goed evenemententerrein

Economie, verkeer & vervoer

· De haven moet goed bereikbaar zijn en blijven

· Oss wordt dé Pharma-stad van Nederland met een belangrijke rol voor Pivot Park

· Goede bereikbaarheid van Oss en het Osse centrum

· Een oplossing voor de opstopping van het verkeer bij spoorwegovergangen

Onze speerpunten voor Berghem

Woningbouw

· Nieuwe (kleine) woningbouwprojecten binnen Berghem i.p.v. Berghem verder uitbreiden

· Bouwen naar behoefte voor jong en oud, koop en (sociale) huur

· Nieuwe (mantel)zorg woonvormen mogelijk maken, blijven wonen in de eigen omgeving

Leefbaarheid

· De Berchplaets nog beter benutten als DE huiskamer van Berghem

· Meer winkels en horeca op één plek bij elkaar in het centrum van Berghem

· Nieuwe voetbalveldjes in Het Reut en op Piekenhoef

· Meer handhaving op afvaldumpingen, hondenpoep en vuurwerk

· Oplossing voor ervaren geluidsoverlast Vossehol

Natuur & Recreatie

· Spaanderstraatsche Akkers verder omvormen tot parkachtig gebied

· Een evenwichtig plan voor toegang van Herperduin en een verbeterd Hoessenbosch theater

· Een nieuw zwembad bij de Koppelsteeg, in combinatie met andere sportfaciliteiten en een uitbreiding van Berghem Sport, inclusief veilige verkeersoplossing voor de Osseweg.

Verkeer & Vervoer

· Verbeteringen in de ontsluiting van Piekenhoef en de Zevenbergseweg

· Extra op- en afrit bij circuit Park Berghem vanaf de N329 of knooppunt Paalgraven

Onze speerpunten voor Geffen

Woningbouw

· Betaalbare (huur)woningen voor jongeren en senioren

· Ondersteuning CPO projecten, ontwikkeling Geffens Veld en Dorpsplein

· Gronden Van Lith aan Heesterseweg en gronden nabij De Biescamp gebruiken voor woningbouw

· Ontwikkelen van kleinschalig bedrijventerrein of bedrijfsverzamelgebouw (evt. aan Heesterseweg), faciliteren goed ondernemersklimaat in Geffen

· Inwoning voor ouderen stimuleren, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen

· Opwekking duurzame energie alleen voor eigen Osse opgave, windmolens: zoveel als strikt noodzakelijk, zo weinig als mogelijk, op minimaal 2 km afstand van de bebouwde kom (uniek in NL) en met Behoud Lithse Polder in de Klankborgroep

Leefbaarheid

· Visie Geffen in 2040 omarmen, hiermee blijft Geffen aantrekkelijk voor haar inwoners

· Verenigingsleven en vrijwilligers zijn maatschappelijk van enorme waarde en dus koesteren

· Stimuleren en ondersteunen van evenementen (Effe noar Geffe, Carnaval, Kermis etc.)

· Faciliteren van een bouwhal voor carnavalswagens

· Samenhang voorzieningen (Koppellinck, De Geer, De Wissel) onderzoeken, vanwege groei basisschool door toename van leerlingen

· Het Oude Klooster heeft bestaansrecht voldoende aangetoond en moet blijven bestaan

· De Heegt opnieuw centraal stellen voor brede ouderenzorg in Geffen en ook in de nabije omgeving

Natuur & Recreatie

· Groei Arboretum mogelijk maken en een betere ontsluiting voor snelverkeer regelen

· Blijvende aandacht voor Geffense (rijks-)monumenten

Onze speerpunten voor Herpen – Neerloon – Overlangel – Keent – Koolwijk

Woningbouw

• Versnelde uitgifte woningbouwkavels Wilgendaal

• Actief ondersteunen van CPO-initiatieven: maak een routekaart

• Nu aan de slag met vervolg op plan Wilgendaal: verwerven mogelijke locaties

• Actieve rol gemeente bij woningbouwplannen in Overlangel

Leefbaarheid

• Er moet vaart gemaakt worden met realisatie ontmoeten in NOK

• Het Slotje toekomst bestendig verbouwen: de ontmoetingsplek voor Herpen

• Ondersteuning initiatieven voor behoud van de St. Annakapel voor de gemeenschap Koolwijk

• Fusie Herpinia-VIP moet uiteindelijk leiden tot realisatie Omni-sportaccommodatie in Herpen

• Medewerking aan verplaatsing supermarkt naar rand Herpen: behoud staat voorop

Natuur & Recreatie

• Herps model als uitgangspunt voor Herperduin: natuur en recreatie blijven hand in hand gaan

• Ondersteunen evenwichtig plan voor toegangspoort Hoessenbosch

Verkeer & Vervoer

• Vrachtwagenluw maken Dorpenweg mag niet leiden tot extra verkeersdruk centrum Herpen

• Tunnel voor langzaam verkeer onder A50: verbinding Herpen-Herperduin

Onze speerpunten voor Lith – Maren-Kessel – Lithoijen – Oijen – ’t Wild – Teeffelen

Woningbouw

· Bouwmogelijkheden in alle kernen stimuleren

· Woningen voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen

· Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) -initiatieven ondersteunen

· Beschikbare woningen dragen bij aan leefbaarheid en het karakter van de kernen

Leefbaarheid

· Behoud en versterken van voorzieningen cultuur, sport, onderwijs, zorg en welzijn: onderwijshuisvesting Lith en Oijen, exploitatie gemeenschapshuizen

· Bereikbaarheid en parkeren: inrichting centrum Lith

· Inrichting van de kernen: aandacht voor vergroening van woonwijken informatie over het afval: speciaal zwerfafval in het buitengebied en bij de containers

· Plattelandseconomie stimuleren: toerisme, agrarische sector en horeca: vrijkomende agrarische bebouwing

· Opwekking duurzame energie: alleen voor eigen Osse opgave, windmolens: zoveel als strikt noodzakelijk, zo weinig als mogelijk, op minimaal 2 km afstand van de bebouwde kom (uniek in NL!) en met Behoud Lithse Polder in de Klankbordgroep

Natuur & Recreatie

· Promotie en bescherming van het rijke culturele erfgoed: o.a. op het gebied van de Romeinse Tijd, de 80-jarige oorlog (Zuiderwaterlinie), Kasteel Oijen, en de binding met de Maas (dorpspaden).

· Bevordering van toerisme: inrichting toeristisch informatiepunt

· Samenwerking met partijen in verdere ontwikkeling van de unieke natuurgebieden langs de Maas en het polderlandschap: Meanderende Maas natuurontwikkeling o.a. Hemelrijksewaard Oijen, Teeffelen maar ook het Gat v d Dam Lithoijen, Eendenkooi Maren

· Ontwikkeling van de Lithse Ham: verbinding tussen het dorp Lith en het recreatiegebied

· Recreatieve fiets en wandelroutes langs de Maas à doortrekken verbindingen bij Lithoijen en Maren-Kessel

Verkeer & Vervoer

· Realisatie goede, veilige fietsroutes tussen de kernen: realisatie fietspad langs de John F. Kennedybaan

· Behoud van Maasveren samen met de aangrenzende provincies en gemeenten

Onze speerpunten voor Megen – Haren – Macharen – Ravenstein – Deursen/ Dennenburg – Demen – Dieden – Neerlangel

Identiteit

· We blijven de identiteit van onze stadjes en kernen versterken

Leefbaarheid

· Investeren in nieuwe dorpshuizen voor Ravenstein en Macharen.

· Vrijwilligers. De motor van het bruisende verenigingsleven – maximale ondersteuning.

· Brede samenwerking tussen verenigingen en organisaties voor versterking leefbaarheid – zoeken naar koppelkansen of, indien nodig, clustering, zoals bij het basisonderwijs. Dit kan evengoed voor de sportverenigingen wanneer zij samen daartoe besluiten

Bouwen

· Grootschalig in Ravenstein en Macharen, maar verder in alle kernen continu gefaseerd bouwen, voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een goede woon mix met betaalbare woningbouw voor jongeren en ouderen (zowel koop als huur), eenvoudige en snelle procedures.

Goede zorg

· Het delen van ‘best practices stimuleren’– middelen beschikbaar stellen voor bewoners om zorg en ondersteuning in hun eigen buurt vorm te geven, bijv. via een zorgcoöperatie.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

· Behoud buurtbussen. Vrachtwagen luwe Dorpenweg/ alleen bestemmingsverkeer, goede doorstroming op de A50 met beperking van stof en lawaai – veilige fietsoversteek mogelijkheden voor met name kinderen. Pontjes behouden!

Compensatie

· Corona steun voor alle sportverenigingen & sociaal/culturele accommodaties.

Meanderende maas

· Een vliegwiel voor recreatie & toerisme, natuur en economie.

Opwekking duurzame energie

· Invullen door selectie zon en wind. VDG ziet windmolens op dit moment als een noodzakelijk kwaad om de energiedoelstellingen te halen. Op een andere manier komen we er niet. Maar dan wel zo min mogelijk, op zo groot mogelijke afstand van de bebouwde kom en met zorgvuldige inspraak, ook met sceptici en tegenstanders. Wij zijn tegen windmolens op Stijbeemden, extra windmolens op Elzenburg/ De Geer (absoluut maximaal 4!). Ook in de Lithse Polder een zo laag mogelijk aantal windmolens.