De visie van VDG is als volgt:

De plannen zoals die er nu liggen, gaan over het gebied rondom de Wal, zoals we dat hebben vastgesteld in de Koers Stadshart. Ten aanzien van eerdere plannen is het grootste verschil dat de gemeente m.b.t. het UIThuis zeggenschap houdt over de verhuurconstructie. En soort MFA zeg maar.

Van Wanrooij heeft d.m.v. een intentieovereenkomst aangegeven het V&D-pand te willen kopen en de locatie te herontwikkelen. Snel handelen is gewenst. Het aanbod van Van Deursen geldt tot 1 januari. Van Wanrooij zal door een andere architect een ontwerp laten maken voor dit gebied. VDG had bedenkingen bij het vorige ontwerp. De synergie ontbrak en de bebouwing leek op een aantal aan elkaar geschoven blokken. Het UIThuis had een minder opvallende uitstraling dan VDG graag zou zien. Wat VDG betreft mag in het nieuwe ontwerp meer samenhang zijn tussen de verschillende functies bij voorkeur met een uitstraling die verwijst naar de geschiedenis van Oss op die plek.

Van Wanrooij wil een garantstelling van de gemeente. De gemeente zal wanneer het plan niet haalbaar is het pand uiterlijk 2 juli 2018 van Van Wanrooij overnemen. VDG heeft er vertrouwen in dat dit niet nodig zal zijn en dat het plan tot uitvoer komt. Mocht dat niet zo zijn, dan denkt VDG dat het de gemeente zal lukken om via een aanbesteding alsnog een andere partner te vinden om het Wal Kwartier te ontwikkelen.

Het pand van OCP wordt uiteindelijk door de gemeente aangekocht zodat de grondexploitatie kan starten. Dit pand wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ondanks dat dit pand er goed uitziet, is VDG van mening dat aankoop en sloop van dit pand belangrijk is voor de ontwikkeling en de uiteindelijke uitstraling van het Wal Kwartier. Kanttekening bij de overname van het pand van OCP is dat er nog huurders in dat pand zijn. VDG denkt dat er voor deze huurders op redelijke termijn vervangende ruimte gevonden kan worden in het centrum van Oss.

Zoals het er nu naar uitziet heeft het plan een aanvullend tekort van 6,63 mln. Dit tekort kan gedekt worden uit de Algemene Bedrijfsreserve van het grondbedrijf. Er is gerekend is met een behoudend scenario en er is ook nog geen rekening gehouden met een eventuele subsidie van de provincie.

VDG staat positief t.o.v. dit plan. Snel aan de slag dus!