VDG pleit voor onderzoek naar coalitievorming:
VDG, VVD, CDA en vierde partij

In de afgelopen periode hebben SP en VDG, onder leiding van informateur Ruers verkennende gesprekken gevoerd met als doel om te komen tot een politieke samenwerking voor de nieuwe bestuursperiode 2018 – 2022. Tijdens deze gesprekken – die in een open en aangename sfeer zijn verlopen – is gesproken over inhoud en vertrouwen. Inhoudelijk zijn de verschillen groot. Dat is algemeen bekend. Maar bij beide partijen was er de intentie om te kijken of de verschillen in een formatietraject overbrugd zouden kunnen worden.

Uitgangspunt van VDG is vanaf het begin geweest om een derde politieke partner hierbij te betrekken voor meer continuïteit en stabiliteit in de benodigde bestuurskracht voor onze stad én daarbij recht te doen aan de verkiezingsuitslag van 21 maart. Daarnaast is VDG van mening dat een radicale koerswijziging ten aanzien van het beleid van de afgelopen jaren niet wenselijk is. Met name over deze punten waren de meningsverschillen tussen VDG en SP groot.

Na een hoopvol einde van het derde verkennend gesprek heeft de informateur in het vierde gesprek toch moeten constateren dat de verkenning niet succesvol kon worden afgerond. Hierover is een persbericht verschenen.

De informateur heeft aangegeven op woensdag 18 april een nieuwe verkenningsronde te houden met alle partijen en daar op te halen hoe zij tegen de nieuwe situatie aan kijken. VDG betreurt het dat deze bijeenkomst pas woensdag kan plaats vinden. Wel vinden we het goed dat de informatieverslagen van de eerste gespreksronde openbaar zijn gemaakt. In deze informatieverslagen lezen wij dat naast een coalitie tussen SP en VDG, ook de voortzetting van de huidige coalitie plus een vierde partij door partijen als een reële optie wordt gezien. Dat is ook wat VDG aan de informateur heeft aangegeven.

VDG heeft, gegeven de huidige situatie, als voorkeur om verkennende gesprekken te gaan voeren met VVD, CDA en een vierde partij waarmee tot een stabiele coalitie kan worden gekomen. Ook zijn wij bereid om in dat geval het initiatief te nemen door zelf een informateur aan te stellen.

Reden voor VDG om dit standpunt publiekelijk te maken, is gelegen in transparantie en openheid naar alle inwoners van onze gemeente en in het bijzonder diegenen die hun stem op ons hebben uitgebracht.