Windenergie is een van de grootste, moeilijkste en meest besproken dossiers in de Osse politiek. Op basis van het klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse klimaatwet moeten (en willen) we naar een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Één van de afspraken is dat in 2030, 70 procent van alle elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen (duurzame energie). Voor zowel windenergie op zee als voor hernieuwbare energie op land zijn afzonderlijke doelstellingen vastgelegd. Het standpunt ‘alle windmolens moeten maar op zee’ voldoet dus niet. Dat is volgens de Klimaatwet niet toegestaan, niet realistisch en niet haalbaar.

Voor de duurzame energieopwekking op land krijgt iedere regio een grote rol. Dit noemen we de Regionale Energie Strategie (RES). Er zijn dertig regio’s benoemd die ieder een eigen opgave kennen. Oss zit samen met 17 gemeenten in de RES Regio Noord Brabant. Oss heeft een ontzettend groot grondgebied en onderzoek heeft dan ook uitgewezen dat Oss en bijv. ook Den Bosch zich daarom goed lenen voor windenergie.

De gemeenteraad van Oss heeft per motie aangegeven 0,93 PJ aan duurzame energie in te willen brengen. Dit is gebaseerd op het Osse aandeel elektriciteitsgebruik vergeleken met het gebruik in de regio. We willen ons eigen duurzame energiedoel halen en dus niet op onze grond bijdragen aan het energiedoel van andere gemeentes. Uitgangspunt voor de RES Regio Noord Brabant is dat iedere gemeente zijn eigen opgave zelf levert.

Het volgende punt is belangrijk. Alleen grootschalige duurzame energieopwekking telt mee in de opgave. Zonnepanelen op woonhuizen wordt als besparing beschouwd, dus niet als duurzame energieopwekking. Dit telt dus niet mee, al bespaar je er wel mee op je eigen elektriciteitsrekening. Windmolens, zonnevelden en grootschalige zonnepanelen op bijvoorbeeld stallen of bedrijfsdaken worden als grootschalige energieopwekking beschouwd en tellen daarom wel mee in de opgave.

Met windmolens valt ook geld te verdienen. Diverse initiatiefnemers / grondbezitters dienen dan ook plannen in bij de gemeente voor windmolenparken. Bijvoorbeeld op Stijbeemden (poldergebied tussen Berghem / Haren / Herpen / Ravenstein) en in de Lithse Polder. Dit gaat in totaal om tientallen windmolens. De gemeenteraad heeft al ‘ja’ gezegd tegen 4 windmolens op Elzenburg / De Geer. Na aftrek van grote zonneparken en zon op grote bedrijfsdaken, blijft er nog een taakstelling in windmolens over.

VDG wil niet meewerken aan tientallen windmolens in onze gemeente. Over windmolens zeggen wij: zoveel als strikt noodzakelijk voor de energiedoelstelling, en liefst zo weinig als mogelijk. We vinden dus wel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Lastige keuzes horen nu eenmaal bij het besturen van de gemeente.

Echt blij met windmolens zijn wij ook niet. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld enige hinder ervaren van windmolens. We zien windmolens vooral als een ‘noodzakelijk kwaad’ om de energie doelstelling voor onze gemeente te halen. Daarom kijkt VDG in 2022 opnieuw of het aantal windmolens

luidt dan ook als volgt:

 1. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen om aan de energie doelen te voldoen
 2. We snappen dat met windmolens de grootste stappen gezet kunnen worden
 3. We sluiten onze ogen niet voor de maatschappelijke onrust die windmolens veroorzaken
 4. Om de doelstellingen te kunnen bereiken ontkomen we echter niet aan het inzetten van windmolens in de gemeente Oss. Windmolens ziet VDG hier als een ‘noodzakelijk kwaad’.
 5. Het aantal windmolens mag niet hoger zijn dan noodzakelijk om de energie doelstelling te bereiken. Dit aantal moet dus zo veel als noodzakelijk, en zo laag als mogelijk zijn.
 6. We kiezen voor clustering op 2 plekken in Oss: Elzenburg / De Geer en Lithse polder.
 7. Op beide plekken willen we de gevolgen voor de inwoners / omwonenden dan zo beperkt mogelijk houden door een strikt afstandscriterium, compensatiefonds etc.
 8. Wij zijn voor samenwerking met Den Bosch en de Provincie, want dit kan zorgen voor lagere maatschappelijke kosten en een betere inpassing
 9. Proces-participatie van inwoners dient aan de start van het project gewaarborgd te zijn en we zullen kritisch volgen dat dit goed en zorgvuldig gebeurt.
 10. Er komt een herijkingsmoment. Relevante resultaten in de opwekking of besparing die de komende periode nog worden bereikt, of voortschrijdend inzicht bij de hogere overheden inzake energie opwekking, moeten kunnen zorgen voor bijstelling van het benodigde aantal windmolens.
 11. Met dit besluit worden wij automatisch al een van de koplopers in Brabant op energiegebied. De wet van de remmende voorsprong ligt hier wel op de loer. We zullen dan ook continue blijven monitoren of er nieuwe technologische dan wel nieuwe duurzaamheidsinzichten zijn die minder grote gevolgen hebben voor onze inwoners dan windmolens.