Voorzitter dank u wel.

VDG zal vanavond de commissie niet overdoen en de inbreng voor de eerste termijn zeer beperkt houden. We zullen enkel nog een paar aspecten uitlichten.

Zorg en Welzijn

In deze programmabegroting wordt aangegeven dat  de overgang 18- naar 18+ (=de overgang jeugdzorg naar WMO) verbeterd wordt. Dit is een complexe problematiek. Belangrijk is dat er duidelijk regie gevoerd wordt zodat deze doelgroep niet tussen wal en schip valt.

Werk en inkomen en onderwijs.

Op scholen heeft het CJG de verbinding gelegd tussen onderwijs en specialistische jeugdhulp. Een mooi begin. VDG hoopt deze verbinding zich in de komende tijd verder zal ontwikkelen.

Ontmoeten, Sport en Cultuur

Oss is een ondernemende woon- en werkgemeente, daar moeten we aan blijven werken. Het is prettig dat we daarbij op 1 lijn zitten in deze raad en niet de weg van bezuinigen inslaan, maar juist willen investeren. Het is goed om in deze begroting terug te zien de extra investering van 3,1 miljoen euro in die voorzieningen, die ontmoeten, cultuur en sport faciliteren. Zo maken we Oss, de kernen en de dorpen nog een stukje mooier en wordt ontmoeten nog makkelijker.

3 Projecten waar op kortere termijn, 2021, activiteiten gepland staan en waarvan volgens VDG hard gewerkt is:

  1. de ontwikkelingen in Neerloon, Overlangel en Keent als het gaat om sport en ontmoeten. Goed om te zien dat de portefeuillehouder samen met de dorpsraad en de gemeenschap stappen maakt en er nu een mooi plan ligt. Complimenten hier vooral aan de DR voor hun zeer actieve rol en anderzijds jammer dat de SP vanavond de aandacht naar hun willen trekken door het ingediende amendement.
  2. De keuzes die we in het 1e kwartaal gaan maken over het Slotje in Herpen.
  3. Opleveren van het nieuwe wijkcentrum de Haard in Ruwaard.

Juist nu in corona-tijd is er behoefte aan sociale verbinding en perspectief. Daarom is het prettig te constateren dat we de visie op Laagdrempelig Ontmoeten hebben vastgesteld en aan de slag kunnen met de vertaling daarvan in beleid. Juist nu is er een grote behoefte aan ontmoeten, wat VDG betreft kan het debat over de uitwerking dus niet snel genoeg starten.

Het collega is afgelopen maanden goed in contact gebleven met Verenigingen, cultuurinstellingen, stichtingen, wijkcentra en dorpshuizen. Vele kunnen hun faciliteiten niet of amper gebruiken en daarvoor heeft Het college passende maatregelen genomen. 

 Wat VDG betreft: blijf in gesprek met elkaar! Kijk wat er nodig is, denk mee en wees creatief in oplossingen en waar nodig maatwerk. Samen komen we er doorheen.We zijn trots op deze gemeenteraad dat we in Juli al unaniem hebben uitgesproken dat we onze verenigingen en instellingen niet laten vallen.

Dynamisch stadscentrum

Veel ondernemers zijn blij met de ontwikkelingen rondom het Walkwartier. VDG had het liefst gezien dat er morgen al een start gemaakt kan worden met het Walkwartier. Maar zo snel gaat het niet. Goede reden om in de tussentijd in gesprek te blijven met belanghebbenden.

En met hen na te denken over periode tijdens de bouw. 

VDG denkt dat de ontwikkelingen zullen bijdragen aan een goede verblijfskwaliteit van het centrum. Met het Warenhuis als centrale ontmoetingsplek.

Een warenhuis waar je kunt shoppen, maar niet per se naar binnengaat om iets te kopen.

We zien veel maatregelen om te komen tot een mooi en compact stadscentrum. Voor de ontwikkeling van het TBL veld zien we graag volgend jaar een concreet voorstel.

Zuinig op ons klimaat

Volgende maand discussiëren we over de Duurzame polder. Ook is participatie aan de orde gekomen. In de commissie is aangegeven dat de nota participatie gelijktijdig met de nota duurzame polder in de raad gebracht zou worden. In de technische beantwoording is aangegeven dat het waarschijnlijk het eerste kwartaal in de raad komt. VDG benadrukt dat wij belang hechten aan duidelijke kaders voor zowel financiële als procesparticipatie.

Vitale economie

VDG en wij allen maken zich zorgen om de impact welke het coronavirus zal hebben op de economie. Als donderslag bij heldere hemel heeft dit virus ook de Osse economie getroffen. Sommige sectoren hard heel hard. Andere sectoren tot op heden in mindere mate maar toch zal het effect bij veel bedrijven voelbaar zijn. Niet alleen bij de bedrijven maar ook bij de ZZP-ers is de impact groot. We verzoeken het college dan ook nadrukkelijk de ontwikkelingen goed te blijven monitoren en de Raad mee te nemen in de ontwikkelingen zoals nu ook al gedaan wordt.

Mobiliteit

Eerder is gesproken over terugdringen van vrachtverkeer over de Dorpenweg. De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat er een planning ligt. Wij hebben verzocht om deze met ons te delen.

Kan de wethouder toezeggen dat we deze uiterlijk eind nov 2020 ontvangen?

Aantrekkelijk wonen in Oss

VDG maakt zich zorgen om de koopprijzen van nieuwbouwwoningen. Het college heeft aangegeven onze zorgen te delen. In de commissie is door de wethouder geschetst dat er tal van initiatieven zijn als het gaat om woningbouw. Vergeet onze jeugd niet en zorg voor echte betaalbare woningen. Het is goed te constateren dat het college met de taskforce ook ‘out-of-the-box’ aan het denken is, waardoor er snelheid en massa gemaakt kan worden.

Financieel solide

Zoals eerder besproken zal het hoe dan ook moeilijk worden om € 22,50 onder het landelijk gemiddelde te blijven. Het zal in deze onzekere tijden niet makkelijk zijn om nu al te kunnen nagaan of we € 22,50 onder het landelijke gemiddelde zullen blijven maar wat VDG betreft is deze norm een harde eis. Als zou blijken dat dit de komende periode niet gaat lukken dan zal VDG er op toe zien dat dit in de jaren daarna wel weer gaat gebeuren.

Tot zover in de eerste termijn, we gaan na de beantwoording van het college in op de ingediende moties en amendementen.

https://begroting2020.oss.nl/